• Gratis fles champagne
  • Luxe en schone limo's
  • Scherpe tarieven
  • Professionele chauffeurs

Privacy policy

Vallei Limousines (met KvK-nummer: 30288142) gevestigd te (3903 LM) Veenendaal aan het adres De Smalle Zijde 37, Unit 35B (hierna: Vallei Limousines)  is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals bedoeld en genoemd in deze privacyverklaring.

Vallei Limousines houdt zich bezig met het vervoer van zijn klanten per taxi / limousine en de verhuur van deze voertuigen. Dit op basis van vervoers- en/of verhuurovereenkomsten. Om deze overeenkomsten te kunnen afhandelen, is het voor Vallei Limousines noodzakelijk (persoons-)gegevens te verwerken.

Deze gegevens die worden verwerkt kunnen betrekking hebben op (ophaal-)locaties en/of bedrijven, maar ook kan er sprake zijn van data op basis waarvan individuen kunnen worden geïdentificeerd. Het kan daarbij gaan om NAW-gegevens, bezorgadressen, e-mailadressen, telefoonnummers, bankrekeningnummers en betaalgegevens.

Zonder deze informatie kunnen de juiste personen niet worden gekoppeld aan de betreffende ritten en de ritinformatie, waardoor het voor Vallei Limousines niet mogelijk is om de overeenkomsten op de juiste wijze na te komen.

Met betrekking tot marketingactiviteiten worden de programma’s Google Analytics en Google Adwords gebruikt. Ook via deze programma’s worden gegevens verwerkt. Dit ingevolge het gerechtvaardigd belang dat Vallei Limousines heeft bij deze verwerking. Deze programma’s bieden Vallei Limousines namelijk de mogelijkheid te onderzoeken hoe (potentiële) klanten kunnen worden aangesproken met bestaande of nieuwe producten.

Zonder het gebruik van deze programma’s is het voor Vallei Limousines niet haalbaar om marktonderzoek te verrichten en bestaande en nieuwe klanten aan te spreken.

Wanneer verkrijgt Vallei Limousines de (persoons-)gegevens

Vallei Limousines verkrijgt deze gegevens wanneer er door een (nieuwe) relatie contact wordt gezocht, dit al dan niet via de website van Vallei Limousines, en er door deze relatie gegevens worden verstrekt.

Ook in het geval dat er via één van de advertenties die Vallei Limousines online plaatst, contact wordt gezocht of wordt onderhouden met één van zijn relaties kan het zijn dat er nieuwe (persoons-)gegevens worden verkregen.

Waar nodig zullen deze gegevens door Vallei Limousines worden verwerkt.

Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van Google Analytics: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Gepersonaliseerde advertenties
Onze website kan gepersonaliseerde advertenties plaatsen op websites van derden. We gebruiken hiervoor Google Ads. Dit is gebaseerd op uw eerdere bezoeken aan onze websites.

Meer informatie over het gebruik van persoonlijke gegevens voor Google Ads: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Hoelang worden gegevens door Vallei Limousines bewaard

Ingevolge de fiscale wetgeving is Vallei Limousines verplicht om gegevens gerelateerd aan bestellingen gedurende 7 jaren te bewaren.

Gegevens die verbonden zijn aan een samenwerkingsverband met collega-ondernmers van Vallei Limousines (contactgegevens en correspondentiehistorie) worden bewaard zolang er de relatie bestaat. Na beëindiging van deze relatie worden de gegevens na verloop van 24 maanden verwijderd.

Gegevens die niet onder deze bewaarplicht vallen of niet behoren tot enig samenwerkingsverband, worden binnen twee maanden na ontvangst van de gegevens, verwijderd of dusdanig aangepast dat de gegevens niet langer te herleiden zijn tot een specifiek natuurlijk persoon.

Gegevens die zijn verkregen door het gebruik van Google Analytics en/of Google Adwords worden uiterlijk 50 maanden na ontvangst verwijderd. Vallei Limousines stelt deze termijn als redelijk te zien, nu zij deze periode nodig heeft om gevolg te kunnen geven aan de uitkomst van het marktonderzoek en het productassortiment en het beleid daarop aan te passen.

Met wie deelt Vallei Limousines de gegevens

Voor een goede dienstverlening en bedrijfsvoering is Vallei Limousines ertoe gehouden derden in te schakelen.

M.b.t. de bedrijfsvoering

Door Vallei Limousines wordt gebruik gemaakt van de diensten en producten van derden. Zo wordt naast het gebruik van een boekhoudprogramma, een partij ingeschakeld die diensten verleent op het gebied van hosting en onderhoud van de website. Intern maakt Vallei Limousines daarbij gebruik van Office 365 en soortgelijke programma’s ten behoeve van de interne en externe correspondentie en planning.

Deze partijen hebben (in beperkte mate) toegang tot de gegevens van de relaties van Vallei Limousines. Met deze partijen gaat Vallei Limousines een verwerkersovereenkomst aan om de bescherming en het gebruik van deze gegevens te regelen.

M.b.t. de dienstverlening

Met betrekking tot de dienstverlening vanuit Vallei Limousines wordt regelmatig gebruik gemaakt van partijen die de afhandeling van overeenkomsten mede mogelijk maken.

Gedacht kan worden aan collega-ondernemers die worden ingeschakeld voor het uitvoeren van extra taxiritten. Aan deze partners worden de gegevens verstrekt die noodzakelijk zijn voor een goede afhandeling van de overeenkomst. Ook met deze partijen worden verwerkersovereenkomsten aangegaan om de bescherming en het gebruik van relatiegegevens te regelen.

Andere derden

Zonder toestemming van de relatie van Vallei Limousines worden er geen gegevens gedeeld met andere derden. Enige uitzondering hierop is het geval Vallei Limousines hiertoe wordt verplicht op grond van een wettelijke bepaling.

Opslag in EER

De gegevens worden daarbij opgeslagen in de EU zodat het delen van de gegevens met een land buiten de EU niet noodzakelijk is. Uitzondering daarop zijn de gegevens die via Google worden opgeslagen op één van hun servers in een land buiten de EU. Hiervoor gaat Vallei Limousines een verwerkersovereenkomst met Google aan.

Zonder dat Vallei Limousines hiertoe verplicht wordt op grond van een wettelijke bepaling zullen gegevens verder niet gedeeld worden met (bedrijven gevestigd in) een land buiten de EU.

Social media koppelingen

Vallei Limousines maakt gebruik van koppelingen met sociale netwerken zoals Facebook, Instragram, Pinterest en YouTube. Wanneer deze gebruikt worden en u aangemeld bent bij een van deze diensten, kan het zijn dat deze netwerken gegevens ontvangen over uw surfgedrag. Hierdoor komen deze partijen te weten dat u met uw IP-adres de website van Vallei Limousines hebt bezocht.

Als u niet wilt dat deze bedrijven het bezoek aan onze pagina’s koppelen aan uw social media-account, dan dient u uit te loggen bij de social media kanalen alvorens gebruik te maken van deze koppelingen.

Beveiliging van gegevens

Vallei Limousines draagt zorg voor organisatorische en technische maatregelen om (persoons-) gegevens te beveiligen. Zo wordt er onder meer met de hostingpartij gekeken naar beveiliging van de gegevens die worden ontvangen na gebruik van de webshop en wordt er gebruik gemaakt van een goede firewall en anti-virussoftware. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van tweetrapsverificatie om de inlog extra te beveiligen.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links (of anderszins) met Vallei Limousines verbonden zijn. Vallei Limousines kan namelijk niet garanderen dat deze partijen op de gewenste wijze met (persoons-)gegevens omgaan. Geadviseerd wordt om desgewenst van deze derde partijen de privacyverklaring te raadplegen om na te kunnen gaan hoe zij met gegevens omgaan.

Uw rechten met betrekking tot de verwerking en bescherming van persoonsgegevens

Ingevolge de Algemene Verordening Persoonsgegevens heeft u verschillende rechten omtrent uw persoonsgegevens. Deze rechten zijn hieronder weergegeven. Wanneer u een verzoek en/of opmerking heeft met betrekking tot één of meerdere van deze rechten, dan kunt u zich tot Vallei Limousines wenden via onderstaande contactgegevens. Uw verzoek verwerken wij binnen 14 dagen.

E-mail :           lucas@vallei-limousines.nl

Telefoon :       06 45 52 66 22

Post :               Vallei Limousines, De Smalle Zijde 37, Unit 35B, 3903 LM, Veenendaal

Recht op inzage

Zo heb je het recht op inzage in de gegevens die Vallei Limousines van jou beschikbaar heeft.

Recht op correctie, beperking en verwijdering

Je hebt ook het recht om de gegevens die Vallei Limousines van  jou beschikbaar heeft te laten corrigeren, aan te vullen of in zijn geheel te laten verwijderen.

Met betrekking tot de verwijdering van gegevens dient Vallei Limousines zich te houden aan de bewaarplicht die haar wordt opgelegd ingevolge de Wet. Vallei Limousines ontkomt er dan ook niet aan de gegevens die onder deze bewaarplicht vallen te bewaren. Alle (eventuele) overige gegevens worden daarbij – na een uitdrukkelijk verzoek –  wel verwijderd uit de systemen van Vallei Limousines.

Ook heb je het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat Vallei Limousines jouw gegevens wel bewaart, maar verder niet langer gebruikt. Hiervan kan in meerdere gevallen sprake zijn. Een voorbeeld hiervan is een aan te vangen juridisch proces waarvoor je de gegevens nodig kunt hebben. Wanneer je van mening bent dat je het recht op beperking toekomt, word je verzocht contact met Vallei Limousines op te nemen.

Recht op dataportabiliteit

Je hebt daarnaast ook het recht om de persoonsgegevens die Vallei Limousines van je bewaart te ontvangen in een machine-leesbaar formaat. Je kunt deze gegevens dat vervolgens bijvoorbeeld ter bewaring of verwerking opnemen in de database op die van een derde partij.

Recht op intrekken van toestemming

Je heeft het recht om de door jou verleende toestemming tot verwerking van bepaalde persoonsgegevens in te trekken. Wanneer je daartoe een verzoek wenst te doen, kun je ons bereiken via 1 van de bovenstaande contactmogelijkheden.

Klachten & de Autoriteit Persoonsgegevens

Vallei Limousines hoort het graag wanneer er klachten zijn omtrent de verwerking en bescherming van gegevens. Je heft zelfs het recht om hierover een klacht in te dienen. Ook hiervoor kun je gebruik maken van bovenstaande contactgegevens.

Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

(https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons)

Wijzigingen m.b.t. deze privacyverklaring

De inhoud van deze verklaring kan op den duur wijzigen. Vallei Limousines adviseert dan ook de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Aan de hand van de datum bovenaan de verklaring kan worden afgeleid wanneer de verklaring voor het laatst gewijzigd is.

Vragen?

Heb je verder nog vragen of opmerkingen over de verwerking of bescherming van jouw (persoons-)gegevens dan staan wij je graag te woord. Onze contactgegevens vind je op pagina 4 van dit document.

Ook een geweldige ervaring opdoen?

Blijf op de hoogte van onze aanbiedingen